Phản hồi Hỏi đáp Pháp luật

Đặt câu hỏi mới

Khi thực hiện khiếu nại, tố cáo áp dụng theo những văn bản pháp luật nào?

Khi thực hiện khiếu nại, tố cáo áp dụng theo những văn bản pháp luật nào?

Đáp