Phản hồi Hỏi đáp Pháp luật

Đặt câu hỏi mới

Khi thực hiện khiếu nại, tố cáo áp dụng theo những văn bản pháp luật nào?

Khi thực hiện khiếu nại, tố cáo áp dụng theo những văn bản pháp luật nào?

Đáp

Người lao động, tập thể lao động và người sử dụng lao động khi thực hiện khiếu nại, tố cáo áp dụng theo Luật Lao động, Nghị định số 04/2005/NĐ-CP ngày 11/01/2005 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định 04/2005/NĐ-CP) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động và Thông tư số 06/2008/TT-BLĐTBXH ngày 07/5/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2005/NĐ-CP ngày 11/01/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động. Trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namký kết hoặc tham gia có quy định khác thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế đó.Nội dung (*)
 
-->
Online: 127   |   Tổng lượt: 3411114
top