TIN TỨC

109/CĐCS (Ngày 06/3/2023) v/v điều chỉnh thời gian duyệt hồ sơ Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2023 – 2028