TIN TỨC

142/CĐCS-CSPL (Ngày 29/3/2022) v/v thống kê danh sách CNLĐ bị tai nạn lao động có tỷ lệ thương tất từ 31% trở lên