TIN TỨC

145/CĐCS-TGNC (Ngày 29/3/2022) v/v phát động cuộc thi viết “Gương sáng Phụ nữ ngành Cao su”