TIN TỨC

148/CĐCS-TGNC (Ngày 13/3/2023) v/v cung cấp tư liệu ảnh hoạt động của đơn vị Để trưng bày tại Đại hội lần thứ IX Công đoàn Cao su Việt Nam