TIN TỨC

21/CĐCS (Ngày 10/01/2024) v/v thống nhất kết quả xếp loại công đoàn cơ sở “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023