TIN TỨC

222/CĐCS-TGNC (Ngày 12/4/2023) v/v hưởng ứng cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam