TIN TỨC

24/KHLT/CSVN-CĐCS (Ngày 13/01/2023) Kế hoạch liên tịch phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động năm 2023