TIN TỨC

276/CĐCS (Ngày 23/5/2022) v/v điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2023