TIN TỨC

296/HD-CĐCS (Ngày 27/5/2021) Hướng dẫn triển khai kế hoạch tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp số 09 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”