TIN TỨC

298/CV-CĐCS V/v triển khai thực hiện hướng dẫn số 42/HD-TLĐ và hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng Liên đoàn