TIN TỨC

319/HD-CĐCS (Ngày 27/5/2022) Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tổ chức Công đoàn thuộc Công đoàn Cao su Việt Nam