TIN TỨC

36/BC-CĐCS (Ngày 19/01/2022) Báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022