TIN TỨC

369/CĐCS-ToC (Ngày 23/7/2021) v/v trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp XD tổ chức Công đoàn” năm 2021