TIN TỨC

388/CĐCS-TC (Ngày 11/8/2021) v/v bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo CV 2475 của TLĐ