TIN TỨC

392/HD-CĐCS (Ngày 16/8/2021) Hướng dẫn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trong các cấp công đoàn, công chức, viên chức, người lao động