TIN TỨC

394/CĐCS-TC (Ngày 17/8/2021) v/v Sửa đổi bổ sung nội dung Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19