TIN TỨC

433/KHLT-CSVN-CĐCS (Ngày 15/7/2022) v/v Kế hoạch liên tịch v/v tổ chức Hội thao CNVC – LĐ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam năm 2022