TIN TỨC

436/UQ-CĐCS (Ngày 04/7/2023) Giấy uỷ quyền thay mặt Chủ tịch chịu trách nhiệm giải quyết các công việc chung trong thời gian đ/c Chủ tịch đi công tác