TIN TỨC

442/CĐCS (Ngày 19/7/2022) v/v báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023