TIN TỨC

47/HD-TLĐ (Ngày 30/12/2021) Hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở (kèm theo Công văn số 298/CV-CĐCS)