TIN TỨC

497/HD-CĐCS (Ngày 15/8/2022) Hướng dẫn danh mục hô sơ duyệt Đại hội, văn bản chủ yếu lưu hành tại Đại hội, duyệt Đại hội công đoàn các đơn vị trực thuộc..