TIN TỨC

533/TB-CĐCS (Ngày 05/9/2023) Thông báo v/v thôi giữ chức danh, thôi làm cán bộ công đoàn chuyên trách đối với ông Trần Viết Thành