TIN TỨC

534/CĐCS-TGNC (Ngày 02/11/2021) v/v báo cáo kết quả thực hiện công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2021