TIN TỨC

549/HD-UBKT (Ngày 12/9/2022) Hướng dẫn UBKT Công đoàn các Công ty, đơn vị trực thuộc tổng kết nhiệm kỳ về công tác kiểm tra, giám sát