TIN TỨC

550/HD-CĐCS (Ngày 12/9/2022) Hướng dẫn một số nội dung về văn kiện Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028