TIN TỨC

568/HD-CĐCS (Ngày 15/11/2021) Hướng dẫn v/v tổ chức tổng kết và bình xét thi đua năm 2021 các Cụm, Khối thi đua trực thuộc CĐCSVN