TIN TỨC

583/CĐCS-CSPL (Ngày 25/11/2021) v/v phân bổ Cờ thi đua cho Cụm, Khối thi đua trực thuộc CĐCSVN