TIN TỨC

590/CĐCS-CSPL (Ngày 03/10/2022) V/v đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện TƯLĐTT