TIN TỨC

611/CĐCS-TGNC (Ngày 09/10/2023) v/v tham gia hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”