TIN TỨC

621/HD-CĐCS (Ngày 10/12/2021) Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ công đoàn chuyên trách