TIN TỨC

622/CĐCS-TGNC (Ngày 10/12/2021) v/v Phân bổ bộ sách Lịch sử Cao su Việt Nam và Kỷ yếu Bàn Tay vàng khai thác mủ cao su