TIN TỨC

624/CĐCS-ToC (Ngày 13/12/2021) v/v Kê khai tài sản, thu nhập; Bổ sung lý lịch CBCĐ chuyên trách hàng năm