TIN TỨC

634/CĐCS (Ngày 18/10/2023) v/v đăng ký đào tạo cán bộ Công đoàn học lớp Lý luận và Nghiệp vụ Công đoàn năm 2024