TIN TỨC

644/CĐCS-ToC (Ngày 28/10/2022) v/v Bổ sung lý lịch; Kê khai tài sản, thu nhập và Đánh giá, xếp loại cán bộ công đoàn chuyên trách năm 2022