TIN TỨC

646/TB-CĐCS (Ngày 23/10/2023) Thông báo về giới thiệu chức danh và chữ ký Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Trưởng các ban Công đoàn Cao su Việt Nam khóa IX, NK 2023-2028