TIN TỨC

652/CĐCS-TC (Ngày 21/12/2021) v/v Chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo QĐ 3749 thay thế QĐ 2606 và 3022 của TLĐ