TIN TỨC

656/HD-CĐCS (Ngày 17/9/2019) Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở