TIN TỨC

659/TM-CĐCS (Ngày 31/10/2022) Thư mời Dự hội thảo lấy ý kiến về việc phân cấp phân phối tỷ lệ kinh phí và đoàn phí giữa Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc