TIN TỨC

662/HD-CĐCS (Ngày 02/11/2022) Hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua nước rút hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD 04 tháng cuối năm 2022