TIN TỨC

692/HD-CĐCS (Ngày 14/11/2022) Hướng dẫn về tổ chức tổng kết và bình xét thi đua năm 2022 các cụm, khối thi đua trực thuộc CĐCSVN