TIN TỨC

699/KH-CĐCS (Ngày 13/11/2023) Kế hoạch tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028