TIN TỨC

747/CĐCS-TC (Ngày 06/12/2023) v/v rà soát, nghiêm túc chấp hành quy định về việc quản lý, sử dụng hoá đơn, chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế, khác