TIN TỨC

752/CĐCS (Ngày 19/12/2022) v/v thống nhất kết quả xếp loại công đoàn cơ sở “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022