TIN TỨC

759/CĐCS (Ngày 07/12/2023) v/v hướng dẫn khắc phục việc quản lý, sử dụng hoá đơn, chứng từ của 1498 doanh nghiệp có nghi vấn rủi ro theo công văn số 133/TCT-TTCK ngày 23/11/2022 của Tổng cục thuế