TIN TỨC

779/CĐCS (Ngày 22/12/2022) v/v thực hiện chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp