TIN TỨC

793/CĐCS-TC (Ngày 25/12/2023) v/v thực hiện thu KPCĐ khu vực SXKD qua tài khoản Công đoàn Việt Nam