TIN TỨC

821/QĐ-CĐCS (Ngày 31/12/2020) Quyết định v/v công nhận xếp loại công đoàn cơ sở năm 2020 0 download Tài liệu phục vụ Hội nghị BTV lần thứ 17, Hội nghị BCH lần thứ 9 và sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018 – 2023