TIN TỨC

848/HD-TLD ngày 02/6/2017 Hướng dẫn về việc xếp lương đối với cán bộ công đoàn chuyên trách trong các công đoàn tổng công ty, công ty nhà nước và tổng công ty, công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối