TIN TỨC

88/CĐCS (Ngày 02/03/2023) v/v duyệt hồ sơ đại hội công đoàn các đơn vị khu vực Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2023-2028